Minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia – zajmowane stanowisko ważniejsze niż uzyskane kwalifikacje

Minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia – zajmowane stanowisko ważniejsze niż uzyskane kwalifikacje

🔹🔹🔹Od 1 lipca 2021 r. następuje zwiększenie minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. W trakcie połączonych sejmowych Komisji Finansów i Zdrowia zwracano uwagę, że wskazana nowelizacja może prowadzić do wadliwych interpretacji.

Główna wątpliwość była taka, czy decydujące dla określenia minimalnego wynagrodzenia jest określenie grupy zawodowej według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku, czy grupy zawodowej według posiadanych faktycznie kwalifikacji, bez względu na zajmowane stanowisko.

Problem jest poważny bo jeżeli ktoś zajmunaje stanowisko, na którym wymagane są niższe kwalifikacje, te kwalifikacje będą decydowały o minimalnym wynagrodzeniu. Bez względu na kwalifikacje faktycznie posiadane.

W załączeniu artykuł www.medexpress.pl

MedExpressPL-minimalne-wynagrodzenia-w-ochronie-zdrowia-zajmowane-stanowisko-wazniejsze-niz-uzyskane-kwalifikacje

1600 zł. dla ratowników i pielęgniarek od dnia 1 lipca 2021 r.

1600 zł. dla ratowników i pielęgniarek od dnia 1 lipca 2021 r.

🔹🔹🔹W związku z licznymi zapytaniami wpływającymi do Kancelarii przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. dodatkowe 1600 złotych polskich dla pielęgniarek (tzw. „zembalowe”) jest rozliczane z NFZ na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 122/2021/DEF z 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia współczynników korygujących dotyczących świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych.

Wszystkie niezbędne dokumenty w załączeniu:

2021_122_DEF – Zarządzenie

2021_122_DEF_Uzasadnienie

2021_122_DEF -Załącznik nr 1

2021_122_DEF -Załącznik nr 2

Program pilotażowy dotyczący opasek monitorujących w telemedycynie

Program pilotażowy dotyczący opasek monitorujących w telemedycynie

🔹🔹🔹W dniu 22 lipca 2021 wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Celem wprowadzanego programu pilotażowego, dotyczącego wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem opasek telemedycznych jako narzędzia pozwalającego na bieżące monitorowanie w sposób zdalny stanu zdrowia pacjenta, który ukończył 18. rok życia, przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2, wymaga dalszej opieki i diagnostyki w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i spełnia łącznie następujące warunki:

 1. był hospitalizowany z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub u którego w wyniku przeprowadzonej diagnostyki obrazowej stwierdzono zmiany w obrazie radiologicznym świadczące o zakażeniu wirusowym;
 2. został poinformowany przez świadczeniodawcę o zakresie i zasadach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przewidzianych w programie pilotażowym i wyraził zgodę na udział w tym programie.

Program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach, na które składać się będą:

 • etap organizacji (w trakcie którego minister właściwy do spraw zdrowia, min. dokona zakupu opasek telemedycznych, przeprowadzi akcję promocyjną dotyczącą ich wykorzystania, wdroży funkcjonalność platformy DOM umożliwiającą realizację programu pilotażowego),
 • etap realizacji (w trakcie którego wybrani realizatorzy programu pilotażowego będą wykonywać świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem opasek telemedycznych, monitorować realizację programu pilotażowego oraz gromadzić dane służące do wyliczenia wskaźników, o których mowa w
 • oraz etap ewaluacji programu pilotażowego (który obejmie ocenę działań objętych programem pilotażowym).

Podmioty lecznicze będące realizatorami programu pilotażowego, otrzymają od ministra opaski telemedyczne, które następnie udostępnią świadczeniobiorcom. W efekcie umożliwi to lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej bieżące monitorowanie parametrów życiowych pacjentów.

Realizatorzy programu pilotażowego zostaną wybrani w ramach otwartego i ciągłego naboru przeprowadzanego przez ministra. Biorąc pod uwagę otwarty charakter naboru, jak i objęcie programem nie mniej niż 1 000 świadczeniobiorców, przewiduje się możliwość wyboru ofert z terytorium całego kraju, przy uwzględnieniu czynników takich jak data wpływu oferty i deklaracja szacunkowej liczby świadczeniobiorców zgłoszonych przez realizatora do udziału w programie pilotażowym.

Przyjęta minimalna liczba świadczeniobiorców objęta programem pilotażowym, jest podyktowana m.in. planowanym zakupem 1000 sztuk urządzeń przeznaczonych do realizacji programu pilotażowego. Liczba urządzeń przeznaczonych na jedną placówkę wyniesie od 20 do 30 sztuk.

Treść rozporządzenia w PDF: D20211328

Projekt standardu teleporady w AOS

Projekt standardu teleporady w AOS

🔹🔹🔹Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348600

Projekt rozporządzenia wprowadza standard organizacyjny teleporady udzielanej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej, z wyłączeniem zakresów: stomatologii, psychiatrii oraz rehabilitacji, co ma służyć zapewnieniu odpowiednich warunków jej realizacji, gwarantując ten sam standard realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez te podmioty, przy zachowaniu bezpieczeństwa informacji medycznych przekazywanych drogą elektroniczną.

Na standard organizacyjny teleporady składa się informacja podmiotu w miejscu wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej oraz na stronie internetowej tego podmiotu, a na żądanie pacjenta również telefonicznie, o warunkach udzielania teleporad oraz informacje dotyczące:

 1. systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, przy użyciu których są udzielane teleporady,
 2. sposobu ustalenia terminu teleporady,
 3. sposobu nawiązania kontaktu między podmiotem a pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia,
 4. sposobu postępowania w sytuacji, kiedy brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem,
 5. możliwości skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady,
 6. sposobu realizacji e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych oraz możliwości aktywowania przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

Standard teleporady obejmuje również konieczność poinformowania Narodowego Funduszu Zdrowia przez podmiot posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna o numerze telefonu, pod którym udzielane są teleporady.

Ponadto, w przypadku teleporad udzielanych telefonicznie, potwierdzenie przez osobę udzielającą teleporady, przed jej udzieleniem, tożsamości pacjenta, adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia opieki zdrowotnej w formie teleporady, przeprowadzenia teleporady w warunkach gwarantujących poufność, w przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowa pacjenta – stosowanie przez podmiot rozwiązań technicznoorganizacyjnych służących zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem, dokonanie przez osobę udzielającą teleporady określonych w rozporządzeniu czynności.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 października 2021 r. co umożliwi podmiotom dostosowanie swojej działalności do wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu

Doręczenia elektroniczne – harmonogram obowiązywania poszczególnych etapów

Doręczenia elektroniczne – harmonogram obowiązywania poszczególnych etapów

🔹🔹🔹Doręczenia elektroniczne – wyjaśniamy krok po kroku.

W związku z zamieszaniem dotyczącym doręczeń elektronicznych wyjaśniamy krok po kroku wszystkie wątpliwości i zawiłości.

Oto najważniejsze terminy:

 • 5 lipca 2022 r. – do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest obowiązany: 1) adwokat wykonujący zawód; 2) radca prawny wykonujący zawód; 3) doradca podatkowy wykonujący zawód; 4) doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód; 5) rzecznik patentowy wykonujący zawód; 6) notariusz wykonujący zawód;7) radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności służbowe; 8) podmiot niepubliczny wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS.
 • 5 lipca 2022 r. – organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 5 lipca 2022 r.
 • 5 lipca 2022 r. – organy władzy publicznej inne niż wymienione powyżej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 5 lipca 2022 r.
 • 5 lipca 2022 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 5 lipca 2022 r.
 • 5 lipca 2022 r. – Narodowy Fundusz Zdrowia jest obowiązany stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 5 lipca 2022 r.
 • 31 stycznia 2023 r. – podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej po dniu 31 stycznia 2023 r. są obowiązane do przekazania: 1) danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo 2) adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych.
 • 31 stycznia 2023 r. – podmioty niepubliczne nieposiadające adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do dnia 31 stycznia 2023 r., składające w okresie od dnia 30 września 2025 r. do dnia 30 września 2026 r. wniosek o zmianę wpisu, są obowiązane do: 1) przekazania danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo 2) przekazania adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczoną przez kwalifikowanego dostawcę oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych, albo 3) wystąpienia do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 • 30 września 2026 r. – podmioty niepubliczne nieposiadające adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane uzyskać wpis adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych w terminie do dnia 30 września 2026 r.
 • 1 października 2029 r. – jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego od dnia 1 stycznia 2024 r., a w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 października 2029 r.
 • 1 października 2029 r. – sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 października 2029

Opracowanie w PDF: doręczenia elektroniczne – terminy

Zachowanie uczciwej konkurencji w komunikacji

Zachowanie uczciwej konkurencji w komunikacji

🔹🔹🔹Dzisiaj o zachowaniu uczciwej konkurencji w komunikacji❗ Bo słowa mają znaczenie❗

Przekonał się o tym zespół Kancelaria Prawo Gospodarka Zdrowie Banaszewska Modro zarządzany przez Anna Banaszewska, który prowadził pewną sprawę.

A sprawa, jako to sprawa zaczęła się od słów pewnego przedstawiciela farmaceutycznego wypowiedzianych przed szpitalem w przededniu przetargu na leki. Te słowa brzmiały „WSZYSTKO USTAWIŁEM…”

Niestety te słowa usłyszał inny przedstawiciel medyczny, który pracował dla firmy konkurencyjnej.

No i teraz mamy ponad rok postępowania za sobą. Wszystko przez nieostrożne słowa …❗

Na tak ściśle uregulowanym rynku warto uważać na to się mówi i jak się zachowuje, bo niechcący można doprowadzić do katastrofy.

To była motywacja do napisania przez dr Annę Banaszewską przewodnika komunikacji dla branży farmaceutycznej.

Prezentuję jego II poprawione wydanie. Dzisiaj o zachowaniu uczciwej konkurencji w komunikacji❗

Szkolenia dla pracowników kancelarii

Szkolenia dla pracowników kancelarii

🔹🔹🔹„Nie ma niczego zaszczytnego w byciu lepszym niż jakakolwiek inna osoba. Prawdziwy zaszczyt to wznieść się ponad to, kim się było w przeszłości”.

Co zrobić, w sytuacji, gdy klienci oczekują po naszych pracownikach takich samej jakości jak od nas samych – wspólników Kancelarii. Jak przekazać prawie 20 lat doświadczenia⁉

Odpowiedź jest jednocześnie prosta, ale i niełatwa. W naszym przypadku poszliśmy drogą przekazywania wiedzy na różne sposoby.

Nasi pracownicy ukończyli „Prawo farmaceutyczne dla biznesu” na Akademia Leona Koźmińskiego (Kozminski University) (zapraszamy Was wszystkich – kierunek rusza od września).

Dzisiaj stanęliśmy przed wyznawaniem szkolenia pracowników dotyczącego zamówień publicznych na leki i wyroby medyczne. Mamy to szczęście, że wspólnikiem Kancelaria Prawo Gospodarka Zdrowie Banaszewska Modro jest jedna z wybitnych specjalistek w tej dziedzinie tj. Anna Banaszewska. A zatem dzisiaj u nas w Kancelarii cały dzień z zamówieniami publicznymi na leki i wyroby medyczne.

Zasady komunikacji w branży farmaceutycznej – Wstęp

Zasady komunikacji w branży farmaceutycznej – Wstęp

🔹🔹🔹Słowa mają znaczenie … słowa mają znaczenie❗

Przekonał się o tym zespół Kancelaria Prawo Gospodarka Zdrowie Banaszewska Modro zarządzany przez Anna Banaszewska, który prowadził pewną sprawę.

A sprawa, jako to sprawa zaczęła się od słów pewnego przedstawiciela farmaceutycznego wypowiedzianych przed szpitalem w przededniu przetargu na leki. Te słowa brzmiały „WSZYSTKO USTAWIŁEM…”

Niestety te słowa usłyszał inny przedstawiciel medyczny, który pracował dla firmy konkurencyjnej.

No i teraz mamy ponad rok postępowania za sobą. Wszystko przez nieostrożne słowa …❗

Na tak ściśle uregulowanym rynku warto uważać na to się mówi i jak się zachowuje, bo niechcący można doprowadzić do katastrofy.

To była motywacja do napisania przez dr Annę Banaszewską przewodnika komunikacji dla branży farmaceutycznej.

Prezentuję jego II poprawione wydanie. Oto WSTĘP: zasady_komunikacji_1

Wykonywanie obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich

Wykonywanie obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich

🔹🔹🔹Rzecznik Praw Obywatelskich – w myśl art. 20 ust. 4 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627) – określa zakres zadań zastępców. I na tej podstawie zadanie kierowania Biurem podczas swojej nieobecności powierzył zastępcy Rzecznika Stanisławowi Trociukowi. Jest on upoważniony do wnoszenia wszelkich środków zaskarżenia oraz występowania z wnioskami, o których mowa w ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz innych ustawach.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (postanowienie z 9 czerwca 2010 r., sygn. akt I OZ 400/10), w związku ze śmiercią Rzecznika Janusza Kochanowskiego, koncepcja zastępstwa organu państwa oparta jest na zasadzie ciągłości wykonywania funkcji państwa. Dlatego przekazane zastępcy RPO upoważnienia do wykonywania kompetencji organu ma charakter publicznoprawny i pozostaje w mocy, dopóki nie zostanie odwołane w przewidzianym przez prawo trybie. Z uwagi na charakter zastępstwa Rzecznika Praw Obywatelskich ma ono zakres nieograniczony przedmiotowo. Zastępca może więc wykonywać wszystkie kompetencje Rzecznika.

Z uwagi na konieczność zagwarantowania prawa każdego do udzielenia pomocy przez Rzecznika Praw Obywatelskich w ochronie wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej (art. 80 Konstytucji RP), zastępca Rzecznika Stanisław Trociuk objął – do momentu rozpoczęcia wykonywania obowiązków przez nowego Rzecznika (co nastąpi z dniem złożenia ślubowania przed Sejmem) – kierowanie Biurem RPO. Również pozostali zastępcy Hanna Machińska i Maciej Taborowski, każdy w zakresie udzielonych upoważnień, w dalszym ciągu wykonują swoje obowiązki.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zastepca-rpo-stanislaw-trociuk-kieruje-biurem-rpo

Analiza przypadku diagnozowania ciąży bliźniaczej

Analiza przypadku diagnozowania ciąży bliźniaczej

🔹🔹🔹Jako osoba zarządzająca w Kancelarii zespołem zajmującym się pomocą prawną na rzecz ochrony zdrowia zapraszam do cyklu publikacji dotyczących „Odpowiedzialności w ochronie zdrowia”.

Celem cyklu jest zwrócenie uwagi menadżerom i osobom wykonującym zawody medyczne na okoliczności istotne z punktu widzenia odpowiedzialności, w różnych jej aspektach, tj.:
🔷odpowiedzialności za prowadzenie dokumentacji medycznej;
🔷odpowiedzialności karnej;
🔷odpowiedzialności cywilnej;
🔷z tytułu naruszenia praw pacjenta;
🔷zawodowej;
🔷i każdej innej możliwej.

Dzisiaj kazus diagnozowania ciąży bliźniaczej.

Możecie liczyć na nasze wsparcie.

Analiza przypadku w formacie PDF do pobrania: analiza przypadku diagnozowania ciąży bliźniaczej

Go to top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej polityce prywatności. Rozumiem