Aktualności

powrót

KIO doręcza wyrok bez uzasadnienia i co dalej?

03.03.2020
KIO doręcza wyrok bez uzasadnienia i co dalej?

Ostatnio rozwiązywaliśmy następujący problem: KIO doręczyła zamawiającemu wyrok zawierający sentencję, bez uzasadnienia. Odwołanie zostało uwzględnione. Jak odnieść się do takiej sytuacji?

W takiej sytuacji warto pamiętać, że w przeciwieństwie do postępowań sądowych, gdzie uzasadnienie wyroku sporządzane jest na wniosek stron, Krajowa Izba Odwoławcza ma obowiązek sporządzania uzasadnienia wyroku z urzędu. Ustawodawca również precyzyjnie określił zakres treściowy uzasadnienia, bowiem w art. 196 ust. 4 PZP explicite wskazał, iż uzasadnienie wyroku powinno zawierać następujące elementy: wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w tym ustalenie faktów, które Izba uznała za udowodnione, dowodów, na których się oparła, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówiła wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa. Odpisy orzeczenia (wyrok lub postanowienie) wraz z uzasadnieniem powinny być wysłane terminie 3 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia, a jeżeli nie było ogłoszenia w terminie 3 dni od dnia wydania postanowienia, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom z tym zastrzeżeniem, że w tym przypadku „lub” nie oznacza dowolności, a jedynie precyzuje sytuację w której strona występuje sama lub zastępowana jest przez pełnomocnika.

Brak uzasadnienia całkowicie pozbawia strony możliwości dokonania oceny toku wywodu, który doprowadził do wydania wyroku lub w przypadku zastosowania prawa materialnego do niedostatecznie jasno ustalonego stanu faktycznego, a w konsekwencji możliwości przeprowadzenia kontroli zaskarżonego orzeczenia. Podobny skutek następuje również w przypadku braku choćby jednego z elementów wskazanego przez ustawodawcę uzasadnienia z uwagi na wadliwość sporządzonego uzasadnienia zaskarżonego wyroku (por. wyr. SO w Szczecinie z 17.4.2009 r., II Ca 137/09, niepubl.).

Powracając jednak do meritum problemu należy znaleźć odpowiedź na pytanie co możecie zrobić w przypadku otrzymania wyroku bez uzasadnienia lub wad wyroku. Niewątpliwie ustawa ogranicza zakres konwalidacji wyroku w drodze sprostowania jedynie do sprostowania błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek popełnionych w orzeczeniu zatem przyjęcie, iż brak uzasadnienia podlega sprostowaniu byłoby za daleko idące.

W takiej sytuacji jedynym środkiem ochrony prawnej jest przewidziana w PZP skarga od wyroku KIO do sądu okręgowego. Stosownie do art. 198a ust. 2 PZP w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi od orzeczenia KIO – sąd stosuje Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Należy jednak pamiętać o tym, że aby wnieść skargę od wyroku KIO należy wykazać interes prawny we wniesieniu skargi. W konsekwencji każdorazowo, kiedy zamawiający na skutek niekorzystnego dla niego wyroku KIO zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, traci interes we wniesieniu skargi, a w konsekwencji skarga podlega oddaleniu (tak też: V Ca 1352/10).

Artykuł opublikowany https://www.medexpress.pl/

https://www.medexpress.pl/kio-dorecza-wyrok-bez-uzasadnienia-i-co-dalej/75512

Najnowsze Aktualności

Go to top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej polityce prywatności. Rozumiem