Aktualności

powrót

Lex koronawirus – pierwsza analiza

03.03.2020
Lex koronawirus – pierwsza analiza

W dniu 2 marca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Poniżej analiza przyjętych rozwiązań prawnych zgodnie ze sprawozdaniem Sejmowej Komisji Zdrowia druk nr 266.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 lex koronawirus Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw gospodarki może, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wydawać polecenia obowiązujące (innym niż publiczne i samorządowe):

  • jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz
  • przedsiębiorcom.

Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegają one natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia.

Skoro wskazane polecenia są wiążące dla przedsiębiorców, powstaje wątpliwość, jak możliwość ich wydawania ma się do konstytucyjnych zasad związanych prawem ograniczenia wolności gospodarczej?

Wykonywanie zadań przez przedsiębiorców ma następować na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą przez właściwego wojewodę i jest finansowane ze środków budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest wojewoda (art. 11 ust. 3 lex koronawirus).

Natomiast zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 lex koronawirus prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań wynikających z wiążącego polecenia, a mające charakter planistyczny, są finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy. Wskazany przepis w sposób istotny ogranicza zasady wolności gospodarczej, dodatkowo nakładając obowiązki ponoszenia kosztów na przedsiębiorcę.

Co ciekawe polecenia mogą być wydawane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia sprawy powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.

Właściwy minister może wstrzymać wykonanie poleceń i wystąpić z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o rozstrzygnięcie sporu, przedstawiając jednocześnie stanowisko w sprawie art. 11 ust. 8 lex koronawirus. Z treści powołanego przepisu nie wynika jednak o jako spór może chodzić? Czy dotyczy to sporu pomiędzy przedsiębiorcą, a organem administracji i jak tak spór przedsiębiorca może wszcząć?

Cały artykuł: https://www.medexpress.pl/lex-koronawirus-pierwsza-analiza/76525

Najnowsze Aktualności

Go to top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej polityce prywatności. Rozumiem