Aktualności

powrót

Ograniczenie ilości teleporad w POZ.

19.08.2021
Ograniczenie ilości teleporad w POZ.

🔹🔹🔹W dniu 1 września 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgodnie z powołaną zmianą NFZ może rozwiązać umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku udzielenia przez świadczeniodawcę w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna porad lekarskich za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w liczbie przekraczającej 90% wszystkich porad lekarskich zrealizowanych przez świadczeniodawcę w okresie sprawozdawczym.

Inne podstawy rozwiązania umów zgodnie z § 36 ust. 1 Ogólnych Warunków Umów Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może rozwiązać umowę w części albo w całości, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: 1) utraty przez świadczeniodawcę uprawnień koniecznych do udzielania świadczeń; 2) naruszenia przepisu art. 132 ust. 3 ustawy; 3) naruszenia § 6 ust. 1 lub 4, lub § 8; 4) udzielania świadczeń w sposób i w warunkach istotnie nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa lub umowie; 5) przerwy w udzielaniu świadczeń lub ograniczenia ich dostępności uniemożliwiających Funduszowi wywiązanie się z terminowego i pełnego wykonania zobowiązań wobec świadczeniobiorców, z zastrzeżeniem § 9; 6) wielokrotnego przedstawiania przez świadczeniodawcę nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych lub informacji, będących dla oddziału wojewódzkiego Funduszu podstawą ustalenia kwoty należności; 7) przedstawienia przez świadczeniodawcę nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych lub informacji, mających wpływ na zawarcie umowy w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy; 8) udaremnienia kontroli świadczeniodawcy przeprowadzanej przez Fundusz; 9) niewykonania przez świadczeniodawcę zaleceń pokontrolnych, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, jeżeli w tym przypadku nie nałożono kary umownej z tego tytułu.

W powyżej wskazanych przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2‒5, rozwiązanie umowy w części albo w całości, bez zachowania okresu wypowiedzenia, wymaga uprzedniego wezwania świadczeniodawcy do usunięcia naruszeń w terminie 14 dni albo dłuższym, jeżeli strony tak ustalą. W przypadku nieusunięcia naruszeń, w wyznaczonym terminie, dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy w całości lub części, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Wniesienie zażalenia na czynności dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu związane z obowiązkiem usunięcia naruszeń, zawiesza bieg terminu rozwiązania umowy do czasu rozpatrzenia zażalenia przez Prezesa Funduszu, z wyjątkiem sytuacji wskazanej poniżej.

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia świadczeniobiorców rozwiązanie umowy w części albo w całości bez zachowania okresu wypowiedzenia nie wymaga uprzedniego wezwania świadczeniodawcy do usunięcia naruszeń.

 Pod linkiem Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w formacie PDF:

Najnowsze Aktualności

Go to top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej polityce prywatności. Rozumiem