Aktualności

powrót

Opłata roczna BDO do dnia 28 lutego 2022 r.

25.02.2022
Opłata roczna BDO do dnia 28 lutego 2022 r.

🔷🔷🔷Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO od 1 stycznia 2020 r. prowadzą elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

Wniosek o wpis do Rejestru BDO składają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z tym artykułem, o tym czy firma powinna złożyć wniosek do Rejestru decyduje obszar, w którym prowadzi działalności i – jednocześnie – zakres tej działalności.

Wysokość opłaty określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej i rocznej (Dz. U. poz. 184).

Opłata rejestrowa i roczna obciąża następujące podmioty zarejestrowane w rejestrze BDO:

  • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
  • wprowadzających baterie lub akumulatory,
  • wprowadzających pojazdy,
  • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
  • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  • wprowadzających na terytorium kraju opony,
  • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Podstawą prawną jest art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Przepis najpierw wskazuje ww. podmioty podlegające tej opłacie. Dotyczy to więc np. wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli. Część druga art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w stosunku do ww. podmiotów określa reguły dla opłaty rejestrowej i rocznej:

Art. 57 ust. 2 ustawy o odpadach – opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Art. 57 ust. 3 ustawy o odpadach – podmiot, o którym mowa w ust. 1, wpisany do rejestru uiszcza w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.

Art. 57 ust. 4 ustawy o odpadach opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Art. 57 ust. 5 ustawy o odpadach – opłaty rocznej nie uiszcza także przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2, w roku, w którym uzyskał wpis do rejestru.

Art. 57 ust. 6 ustawy o odpadach – wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi od 50 do 2000 zł (rozporządzenie określiło tą kwotę od 100 zł do 300 zł).

Art. 57 ust. 7 ustawy o odpadach – w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, o której mowa w art. 50 ust. 1, w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową, najwyższą.

Najnowsze Aktualności

Go to top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej polityce prywatności. Rozumiem