Covid-19. Ratownicy medyczni mogą samodzielnie robić wymazy zgodnie z przepisami.

Covid-19. Ratownicy medyczni mogą samodzielnie robić wymazy zgodnie z przepisami.
Epidemia trwa 9 miesięcy, ale dopiero teraz ukazło się rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie – „Pobieranie materiału z górnych dróg oddechowych od pacjenta oraz wykonywanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 w okresie ogłoszenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego wywołanych tym wirusem.”

Należy podkreślić, że te czynnośc i tak dotąd były wydawne przez ratowników medycznych.

COVDI-19. Nowe możliwości nauczania od dnia 19 października 2020 r.

COVDI-19. Nowe możliwości nauczania od dnia 19 października 2020 r.

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.10. 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się w całości funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, w powiatach znajdujących się w obszarze czerwonym.

Ograniczenie polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że:
1) co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole, placówce lub centrum oraz
2) nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Całe rozporządzenie tutaj: D2020000183001

COVID-19. Nowe zakazy i nakazy.

COVID-19. Nowe zakazy i nakazy.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Do odwołania ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

 • dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych i szkół tańca;
 • basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:
 • działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,

przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole;

działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30) jest dopuszczalne od godziny 6.00 do godziny 21.00, pod warunkiem zapewnienia, aby:

 • w lokalu oraz w ogródku gastronomicznym rozumianym jako wyznaczone miejsce do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych, w których jest prowadzona ta działalność, lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży w przypadku stacji paliw płynnych, lub w ogródku gastronomicznym stacji paliw:

klienci realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje,

klienci zajmowali co drugi stolik, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co naj-mniej 1 m, licząc od powierzchni stolika;

obsługa realizowała obowiązek zakrywania ust i nosa.

 

Czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej nie stosuje się do:

 • realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu;
 • wydzielonych stref gastronomicznych sali sprzedaży w przypadku stacji paliw płynnych lub ogródków gastronomicznych stacji paliw w przypadku stacji paliw płynnych.

 

Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) i działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z) jest dopuszczalne pod warunkiem:

 • udostępnienia widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni lub gdy działalność jest prowadzona na otwartym powietrzu – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami;
 • zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa;
 • udostępnienia co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

 

Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

 • w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni w obszarze żółtym albo 1 osoba na 7 m2 powierzchni w obszarze czerwonym, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
 • na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, , z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

 

Przyjęcia ślubne, konsolacje lub przyjęcia komunijne, a także innych przyjęcia okolicznościowe mogą się odbywać do 20 osób – z wyłączeniem ich obsługi – w przypadku obszaru żółtego, przy czym te przyjęcia odbywają się bez możliwości tańczenia. W obszarze czerwonym przyjęcia nie mogą się odbywać.

 

Całe rozporządzenie tutaj: D2020000182901

Nowe zasady dotyczące szkolnictwa wyższego

Nowe zasady dotyczące szkolnictwa wyższego

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na obszarze kraju będącym obszarem czerwonym, w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanych dalej „uczelniami”, oraz w podmiotach prowadzących kształcenie doktorantów zajęcia na studiach, studiach podyplomowych, w ramach kształcenia doktorantów oraz w ramach innych form kształcenia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauczanie zdalne).

Na obszarze kraju będącym obszarem żółtym, w uczelniach oraz w podmiotach prowadzących kształcenie doktorantów zajęcia na studiach, studiach podyplomowych, w ramach kształcenia doktorantów oraz w ramach innych form kształcenia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w siedzibach lub filiach podmiotów prowadzących to kształcenie (nauczanie hybrydowe).

 

Całe rozporządzenie tutaj:  D2020000183501

COVID-19. Nowe zasady rozliczeń świadczeniodawców do dnia 31 grudnia 2020 – możliwość wypłaty 1/12.

COVID-19. Nowe zasady rozliczeń świadczeniodawców do dnia 31 grudnia 2020 – możliwość wypłaty 1/12.

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rozliczeń świadczeniodawców – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Na wniosek świadczeniodawcy, należność dla danego zakresu świadczeń, za okresy sprawozdawcze w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2020 r. może być ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń.

Podstawą wypłaty należności, jest rachunek składany w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie do 10. dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni.

 

Całe rozporządzenie tutaj:  D2020000183701

Zasady komunikacji – przewodnik dla branży farmaceutycznej.

Zasady komunikacji – przewodnik dla branży farmaceutycznej.

Niniejszy podręcznik ma na celu przedstawienie zasad komunikacji jakich należy przestrzegać, aby nie naruszać przepisów prawa konkurencji, nie wpływać na proces zamówień publicznych i nie narazić się na zarzut popełnienia czynu zagrożonego karą określoną w kodeksie karnym, a jednocześnie realizować cele biznesowe. W konsekwencji chodzi o to abyście mogli być skuteczni na rynku w sposób transparentny i czytelny.

PRZWODNIK KOMUNIKACJI – INFORMACJA (2)

Do 31 października sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w BDO

Do 31 października sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w BDO

W dniu 31 października 2020 r. upływa termin na złożenie sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w BDO (z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, który to termin upłynął już w dn. 11 września 2020 r.).

Informujemy, że jesteśmy do Państwa usług w zakresie regulacji prawnych dotyczących wytwarzanych odpadów i gospodarce odpadami, jak również opakowań, produktów w opakowaniach i gospodarowaniu opakowaniami.

Przygotujemy i złożymy sprawozdania zarówno o wytwarzanych odpadach jak również o wprowadzanych na rynek produktach w opakowaniach.

Pomagamy w prowadzeniu ewidencji i przygotowywaniu kart przekazania odpadów. W zakresie naszych pozostają również inne opłaty środowiskowe takie jak opłata recyklingowa z tytułu wprowadzanych do obrotu reklamówek, czy sprawozdawczość w KOBiZE.

BDO (1)

Covid-19. Strategia walki z epidemią – Polak przed szkodą i po szkodzie głupi..?

Covid-19. Strategia walki z epidemią – Polak przed szkodą i po szkodzie głupi..?

Według słownika polskiego PWN strategia to przemyślany plan działania w jakiejś dziedzinie.

Jak uważacie mamy strategię, czy nie⁉ Mamy natomiast ponad 8000 osób ze stwierdzonym pozytywnym wynikiem. Dlatego potrzebujemy strategii❗

Zachęcam do lektury artykułu w MedExpress pl

Uprzedzam nie jest, ani krótki ani prosty. Jest konstruktywny. Nie koncentruję się na krytyce, ale proponuję rozwiązania. Nie wiem czy dobre – sami oceńcie.

Zasady zlecania testów na koronawirusa.

Zasady zlecania testów na koronawirusa.

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło zasady zlecenia testów na koronawirusa. Jak ma postępować lekarz rodzinny, gdy zgłosi się do niego pacjent z objawami charakterystycznymi dla COVID-19 i co dzieje się z chorym, który otrzyma pozytywny wynik testu, a nie jest samodzielny – m.in. na takie pytania odpowiadają algorytmy postępowania z pacjentem, które trafią do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w całej Polsce.

Cały artykuł https://www.medexpress.pl/zasady-zlecania-testow-na-koronawirusa/79029

schematy_zlecania_testów_na_koronawirusa

Nowy odcinek z cyklu „Pacjent ze Świadomością Farmaceutyczną – Farmacja Bliżej Pacjenta.

Nowy odcinek z cyklu „Pacjent ze Świadomością Farmaceutyczną – Farmacja Bliżej Pacjenta.

Zapraszamy na nowy odcinek z cyklu „Pacjent ze Świadomością Farmaceutyczną – Farmacja Bliżej Pacjenta.

W tym odcinku Ewelina Zych-Myłek, Prezes fundacji Instytut Świadomości porusza z dr. n. prawnych Anna Banaszewska, Partnerem w Kancelarii Prawo Gospodarka Zdrowie temat programów lekowych.

W wywiadzie zostały poruszone następujące wątki:

👉Co to jest program lekowy i na czym polega?

👉Kiedy jest uruchamiany, kto może być wnioskodawcą?

👉Dla jakich schorzeń może zostać uruchomiony, jak to wygląda w praktyce?

👉Zasadność uruchomienia programów lekowych – procedury w Polsce

👉Jakie korzyści ma wnioskodawca z uruchomienia programu lekowego – czy są one większe niż w standardowej refundacji?

👉Jakie korzyści dla pacjentów płyną z uruchomienia programu lekowego?

👉Korzyści dla systemu ochrony zdrowia z uruchomienia programu lekowego

👉Ryzyka i minusy uruchomienia programu lekowego

👉Kto ustala parametry programów lekowych (m.in. skalę, parametry), kto może wyjść z inicjatywą ich uruchomienia?

👉Czy program lekowy to szybka ścieżka refundacji?

👉Diagnostyka w procesie lekowym

👉Konkursy NFZ a programy lekowe

👉Czy program lekowy to wyjście dla firm, które nie mają szans na refundację ogólną?

👉Wnioski o nowy program lekowy, a wnioski do istniejących już programów lekowych

👉Czy program lekowy można przekształcić w refundację apteczną, jakie są procedury, jakie działania należy przedstawić i podjąć? Kto może to zrobić i czy ma to uzasadnienie?

👉Czy polski pacjent może skorzystać z zagranicznych programów lekowych?

👉Gdzie w programie lekowym jest miejsce na świadomość pacjenta?

👉Czy i jak pacjenci mogą wyjść z inicjatywą uruchomienia programów lekowych?

👉Rola organizacji pacjentów w tworzeniu programów lekowych

👉Konstytucja a prawa pacjenta w dostępności do świadczeń

👉Dostęp do programów lekowych a procedury planowe w czasie pandemii – ocena sytuacji.

„Pacjent ze Świadomością Farmaceutyczną – Farmacja Bliżej Pacjenta.”

Go to top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej polityce prywatności. Rozumiem